Læring i arbeid

Læring i arbeid forstås som en planmessig opplæring i autentiske yrkessituasjoner. Gjennom en egen obligatorisk praksismodul knyttes teori og praksis sammen, og studentene får veiledning og mulighet til å reflektere over egne praksiserfaringer. Arbeidsplassen blir læringsarenaen.

Inntak til fagskolen bygger på avlagt fagprøve og praksis fra arbeidslivet, eller en realkompetansevurdering. Gjennom tidligere yrkeserfaring har studentene gjerne fått innføring i ferdigheter, kunnskaper, holdninger og verdier som knytter seg til deres aktuelle yrker. Den digitale fagskolen bygger videre på dette ved at hver av fagemnene bygges omkring en eller flere større case (praksisnære oppgaver) som skal leveres og evalueres. I tillegg til læringsressursene vil studentenes erfaringer fra egen arbeidsplass her komme til nytte.

Praksismodul
En egen praksismodul skal særlig ivareta opplæring på arbeidsplassen. Her står studentene fritt til å velge emner de ønsker å fordype seg i, og som den aktuelle arbeidsplassen gir praksiserfaringer fra.